മനുഷ്യജന്മം, നാല് ആശ്രമങ്ങൾ [49]

ഒരു ജീവന് മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസമേറിയ കാര്യമാണ്‌. എത്ര ജന്മം പ്രയാസപ്പെട്ടിക്കാലം അത്ര വന്നു പിറന്നു സുകൃതത്താൽ.. എന്ന് പൂന്താനം എന്ന ഭക്ത കവി ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ എഴുതിവെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള സുകൃതികൾക്കേ അറിയുകയുള്ളൂ നാം ഏതെല്ലാം ജന്മങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു വന്നിട്ടാണ് ഒരു സുകൃതം എന്നോണം മനുഷ്യ ജന്മത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന്. കല്ലായും പുല്ലായും പൂവായും പുഴുവായും മരമായും മൃഗമായും എല്ലാം പരശ്ശതം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്കൊരു മനുഷ്യശരീരം കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന മനുഷ്യജന്മത്തെ … Continue reading മനുഷ്യജന്മം, നാല് ആശ്രമങ്ങൾ [49]