ഞാൻ ഭാരതീയൻ [46]

ഞാനീ ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഹിന്ദു ആയതിൽ. ഒരു ഹിന്ദു ആയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി പഠിക്കാനും മനസിലാക്കാനും സാധിച്ചത്. ഒരു മനുഷ്യ മനസിന്റെ സംസ്കരണമാണ് ഈ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൂടി നടക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ തിരിച്ചറിവ്. അതിൽ ഹിന്ദുക്കൾ എന്നോ അന്യമതസ്ഥർ എന്നോ ഒരു വിവേചനവും ഇല്ല. ഇവയിലെല്ലാം തന്നെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം മനുഷ്യമനസ്സും ഈശ്വരനും പ്രകൃതിയും മാത്രമാണ്. പുരാണേതിഹാസങ്ങളിൽ ദേവാസുര യുദ്ധത്തേക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആരാണ് ഈ ദേവാസുരൻമാർ...?? അതും … Continue reading ഞാൻ ഭാരതീയൻ [46]